2023.10.06. Wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek o skierowanie wniosku do Sejmu RP o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marcina Wiącka, przed upływem okresu na jaki został powołany na Rzecznika Praw Obywatelskich, z powodu sprzeniewierzenia się ślubowaniu złożonemu przed Sejmem RP.

,